Tarnetingimused

Betooni tellimine
Tellimus tuleb esitada kirjalikult e-maili teel või Tellija ja Tarnija kokkuleppel suuliselt hiljemalt valule eelneval tööpäeval kella 15.00-ks. Tellimuses tuleb näidata: Tellija nimi ja telefon, objekt, tarne maht, soovitav tarneaeg ja koht, autobetoonsegistite intervall, betooni klass, täitematerjal, erinõuded betoonile, pumbavajadus, pumpamise kaugus jm. tellimuse täitmiseks vajalik info. Juhul kui tarne toimub nädalavahetusel, peab tellimuse esitama nädalavahetusele eelneval teisipäeval tööpäeva jooksul.
 

Tarne maht, ajagraafik
Kui tarnemahtu ega tarne tähtaegu ei ole kokku lepitud lepingus ega tellimuses, siis lepivad Tarnija ja Tellija neis tingimustes kokku pärast Tellimuse esitamist.
 

Tarneaja ja/või koguse muutmine või tellimuse tühistamine
Pooled kohustuvad kokkulepitud tarnegraafikust kinni pidama. Tellija võib muuta või tühistada tellimust kokkulepitud tarnele eelneval päeval enne kella 16.00. Hilisemal tühistamisel kohustub Ostja hüvitama Müüjale seeläbi tekitatud kahju. Betooni tarnete puhul võib esineda sõltuvalt liiklusoludest kõrvalekaldeid kokku- lepitud tarneajast.
 

Betooni kohaletoimetamine
Betooni transpordil objektile on Tellija kohustatud tagama takistusteta ja ohutu juurdepääsutee mahalaadimiskohale. Tellija vastutab transpordiga seotud töölubade ja vajaliku liikluskorralduse eest. Tarnijale tekkinud kahju, mis on põhjustatud nende nõuete eiramisest, peab hüvitama Tellija.
 

Betooni vastuvõtt ja tarne kontroll
Tellija kohustub betooni vastuvõtmisel kontrollima betooni saatelehelt selle vastavust tellimusele: betooni klassi,kogust, erinõudeid jne. Betoonis silmaga märgatavast või teistest kontrollidest selguvast vigadest tuleb koheselt teavitada Tarnijat. Tarnija esindaja juuresolekul koostatakse kahepoolne akt kauba puuduste kohta. Nende nõuete mittejärgimisel loetakse betoon vastu-võetuks ja Tellija ei või tugineda betooni nõuetele mittevastavusele. Objektil lisaainete lisamist ja koorma vastuvõttu kinnitab Tellija volitatud esindaja oma allkirjaga saatelehel. Samuti kontrollib Tellija saatelehele masinate saabumis- ja lahkumisaja ning aktsepteerib oma allkirjaga nende kasutusaega ehitusplatsil. Tellija kohustub tagama ja näitama autojuhile objektil koha, kus saab pesta mikserit (renni). Juhul, kui Tellija ei järgi betooni üleandmise ja vastuvõtmise tingimusi, eelkõige, kui ta ei võta kaupa vastu kokkulepitud ajal, kohustub ta hüvitama Tarnijale seeläbi tekitatud kahju täies ulatuses, kusjuures eeldatakse, et tekitatud kahju ulatub vähemalt tellitud betooni tarne maksumuse summani.
 

Pumpamise kord
Tellija kohustub tagama, et tema selleks volitatud esindaja viibib pumpamise juures. Tarnijal on õigus eeldada, et objektil end Tellija esindajana esitlev isik on selleks õigustatud. Tarnija sooritab betooni pumpamise järgides asjakohaseid eeskirju ja norme.
Tellija vastutab pumpamise planeerimise, Tarnijale vajaliku info edastamise, töö juhtimise ja järelvalve eest. Tellija vastutab pumpamisega seotud töölubade ja vajaliku liikluskorralduse eest.
Tellija tagab ehitusplatsil töö teostamiseks vajaliku valgustust,pumba paigalduseks piisava suurusega, sileda, horisontaalse ja nõutava kandevõimega koha olemasolu, arvestades ka betooniautode ohutut juurdepääsu. Enne pumpamise alustamist kooskõlastab Tarnija Tellija esindajaga pumba paigalduse. Tellija tagab ehitiste ja esemete katmise kaitseks määrdumise eest ning informeerib nendest pumbajuhti.
Tellija teostab pumpamiseks vajalike toruliinide (voolikuliinide) paigalduse, teisalduse ja koristamise ning torude puhastamise pumbajuhi tehnilise juhendamise järgi.Tellija peab tagama voolikuliinide pesemiskohta auto juures maksimum 3 m raadiuses. Tellija kinnitab pumpamise töö ja pumpamise aega vastuvõetuks oma allkirjaga saatelehel. Tellija peab tagama Pump/Pumi`le pesemiskohta objektil.  Betoonipumba juht võib jätta pumba puhastusjäätmed ainult Tellija poolt näidatud kohta ehitusplatsil, millise keskkonnaohutu koha olemasolu kohustub Tellija tagama.
Tarnijal on õigus keelduda pumpamistööst või peatada see, kui ilmnevad võimalikud ohtu põhjustavad tegurid. Tarnija on kohustatud sellest koheselt Tellijat teavitama. Tarnijal on õigus keelduda pumpamistööst, kui õhutemperatuur on alla -10° C.
 

Maksetingimused
Kui poolte vahel pole teisiti kokku lepitud, müüb Tarnija Tellijale betoonisegusid ning osutab vastavaid teenuseid kehtivas hinnakirjas toodud hindadega. Iga ostu puhul vormistatakse saateleht või arve-saateleht. Tellija kohustub arve tasuma kokkulepitud päevade jooksul kauba/teenuse kättesaamisest arvates. Tarnijal on õigus nõuda ettemaksu tasumist. Müügihind loetakse tasutuks kuupäeval, millal vastav rahasumma on laekunud Müüja arvelduskontole. 
Maksmisega viivitamisel maksab Tellija viivist 0,5 % tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti on Tarnijal õigus peatada Tellija poolt esitatud Tellimuste täitmine ning keelduda uute Tellija poolt esitatud Tellimuste vastuvõtmisest kuni kõigi võlgnevuste likvideerimiseni.

Comments are closed.